Hậu sinh khả úy

Mặc dầu tôi chuyên về nghiên cứu dân tộc nhạc học nhưng từ khi từ Pháp trở về Việt Nam đến nay, tôi có được thêm một cái nhìn rộng rãi hơn về văn hóa nghệ thuật nước nhà. Tôi may mắn gặp những người trẻ tuổi hơn tôi, mà...

Chi tiet